Každá služba za odplatu by mala byť podložená platnou zmluvou

Vlastniť motorové vozidlo nie je nutné, auto je možné si prenajať len na dobu určitú. Prenajímateľ s vami musí podpísať nájomnú zmluvu a tá musí spĺňať predpísané náležitosti:

Všetko si dobre spočítajte

Nájomná zmluva

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko: …………………………………

Bydlisko:……………………………………………..

Dátum narodenia:……………………………………

Rodné číslo:………………………………………….

Štátna príslušnosť:……………………………

(ďalej len „prenajímateľ“)

a

2/ Meno a priezvisko: ………………………………….

Bydlisko:………………………………………………

Dátum narodenia:…………………………………..

Rodné číslo:………………………………………….

Štátna príslušnosť:…………………………………

(ďalej len „nájomca“)

„zmluvné strany“ sa dohodli na uzatvorení tejto Nájomnej zmluvy za podmienok, ktoré uvedú v čl.I. až VI.

Podpis je potvrdením súhlasu

Článok II.

Predmet nájmu

  1. Prenajímateľ je jediný a výlučný vlastník motorového vozidla:

Evidenčné číslo……………

Druh vozidla………………

Farba vozidla……………..

Továrenská značka……………..

Číslo podvozku……………………

Číslo motora…………………………

VIN…………………………………..

Rok výroby…………………………

Zdvih objem. valcov………………

Technický preukaz č.:…………..

Počet najazdených km…………..

(ďalej len „predmet nájmu“)

V Článku III. sa zmluvné strany dohodnú na výške nájomného, jeho platbu v určený deň v mesiaci, spôsob úhrady a prípadné číslo účtu, nájomné je možné za uhradené považovať v deň pripísania plnej sumy na účet prenajímateľa. V Článku IV. sa obe strany dohodnú na dobe nájmu a jej zaniknutí, článok V. obsahuje Nájomná zmluva Ezmluva technický stav vozidla a záverečné ustanovenia sa v článku VI. týkajú súhlasu s údajmi a so zmluvnými podmienkami.

miesto, dátum……………….. miesto, dátum…………..

prenajímateľ: nájomca:

podpis………. podpis…………………

Nezařazené