1 2 3 4

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ledex.sk, ktorého prevádzkovateľom je:

Alena Balalová-Ledex

956 01 Bojná 172

Tel.č.: 0948330292                  IČO: 46202161   DIČ: 1071284786     IČ DPH: SK1071284786 

Č.ObU-TO-OZP-2011/03943-2

Č.živnostenského  registra 470-16184

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.
V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

Vymedzenie pojmov:

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok je Alena Balalová-Ledex, 956 01 Bojná 172,  Tel.č.: 0948 330 292 alebo ledex@ledex.sk, IČO: 46202161,DIČ: 1071284786,IČ DPH: SK1071284786
Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, ktorý je registrovaný ako užívateľ na stránke www.ledex.sk a ktorý má možnosť objednať produkty na stránke predávajúceho.
Kupujúci - podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.


Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.ledex.sk, tento výber potvrdí vložením do „košíka“. Po ukončení nakupovania zobrazí zákazník obsah košíka, skontroluje jeho obsah a uskutoční záväznú objednávku. 

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.ledex.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.ledex.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy sa vyžaduje potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Kupujúci – spotrebiteľ je však oprávnený od kúpnej zmluvy bez udania odstúpiť a to od potvrdenia objednávky až do 14-ich pracovných dní po doručení objednaného tovaru.
Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu kupujúci zaplatí predávajúcemu prostredníctvom:
- dobierkou Slovenská pošta 4,80€ s DPH
- prevodom na účet predávajúceho na  č.ú.20321282/6500 pri objednávke nad 300€.

IBAN: SK2165000000000020321282

 BIC: POBNSKBA

 variabilný symbol- číslo objednávky. V prípade platby zo zahraničia (mimo bánk v SR) je kupujúci povinný zadať medzinárodnú platbu s príznakom SHA (všetky náklady s platbou na účet kupujúceho).

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej Pošty a to balíkovou službou.
Tovar posielame do 10-ichpracovných dní od obdržania objednávky v prípade platby dobierkou ak je tovar skladom, v prípade platby príkazom do 10-ich pracovných dní po zaevidovaní platby. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť alebo niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo emailom. 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo už nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru alebo je dlhodobo objednaný výrobok nedostupný. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Záruka, záručný list

Záručná doba je min.24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Záruka, záručné podmienky a reklamačné podmienky sú uvedené v Záručných a Reklamačných podmienkach, ktoré tvoria prílohu č. 1 týchto Všeobecných podmienok.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. 
Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktorá sa vyskytne počas záručnej doby. 
Záruka, záručné podmienky a reklamačné podmienky sú uvedené v Záručných a Reklamačných podmienkach.
V prípade uplatnenia reklamácie zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho:
Alena Balalová-Ledex   956 01 Bojná 172Storno objednávky

Kupujúci môže stornovať objednávku bez akejkoľvek sankcie do doby, než je vyexpedovaná. Informáciu o expedícii obdrží kupujúci na jeho email zadaný pri objednávaní.

Neprevzatie zásielky

Pri neprevzatí tovaru (kupujúcim), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.ledex.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z platnej vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške poštovného a balného.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. 
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu a predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru od predávajúceho kupujúcemu). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na e-mailovú adresu ledex@ledex.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak v posledný deň lehoty je odstúpenie podané na pošte na doručenie predávajúcemu
 
Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email  ledex@ledex.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.
Kupujúci súhlasí, aby mu prevádzkovateľ posielal na jeho email informácie o aktuálnych ponukách, prezentáciách, súťažiach apod. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať na mail ledex@ledex.sk.  

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj , PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.ledex.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2011.

Záručné a reklamačné podmienky

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

1) Záruka podľa týchto podmienok sa poskytuje za podmienok tu uvedených alebo nad rámec práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Nič v týchto podmienkach nemôže byť chápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretie práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.

2) Záruka
Záruka sa poskytuje za vady, ktoré sa na výrobku/tovare vyskytnú v záručnej dobe. Záručná doba je min.24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedená iná záručná doba a začína plynúť dňom prevzatia výrobku/tovaru spotrebiteľom. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. 
Záruka sa vzťahuje aj na rýchlo opotrebovateľné diely (súčiastky, batéria, atomizéry) tovaru a spotrebný materiál, ktoré sa spotrebúvajú pri bežnom používaní tovaru, ak je preukázané, že nespĺňali technické požiadavky obvyklé pre takéto diely a materiál. Za vadu sa však nepovažuje zničenie (znehodnotenie) súčiastky (tovaru) v dôsledku uplynutia technickej životnosti.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. 

3) Reklamácia
Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
Pri uplatnení vád je spotrebiteľ povinný vadný, ale kompletný tovar zaslať spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Nesplnením povinností týkajúcich sa vystavenia záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá. 

4) Práva spotrebiteľa
Ak sa na tovare vyskytne v záručnej dobe vada, spotrebiteľ má nasledovné práva : 
A/ ak je vada odstrániteľná, 
a) právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená, 
b) právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, 
B/  ak je vada odstrániteľná, avšak kupujúci/ spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok/tovar riadne užívať, právo na výmenu výrobku/ tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim, 
C/ ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa výrobok/tovar mohol užívať ako výrobok/tovar bez vady, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo právo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim. 

5) Výluky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené : 
-    použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi; 
-    neodborným alebo nesprávnym nastavením, opravou, inštaláciou, úpravou (modifikáciou), 
-    nehodou alebo poškodením spôsobeným kupujúcim/ spotrebiteľom alebo inými osobami, 
-    znečistenie snímačov, tovaru a ich čistenie, 
-    vybité batérie, zníženie kapacity batérie spôsobené jej opotrebením alebo vytečeným elektrolytom. 

Záruka zaniká : 
-    v dôsledku výmeny niektorého dielu, súčiastky alebo súčasti tovaru, ktorý nie je dodaný alebo schválený predávajúcim, 
-    v dôsledku akýchkoľvek zásahov vo vzťahu k tovaru treťou osobou, 
-    ak boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie neodbornej alebo neoprávnenej manipulácie alebo demontáže dielov (plomby a pod. ),
-    ak boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené v záručnom liste. 

Spotrebiteľ nemá právo na vydanie dielov, súčiastok alebo súčastí tovaru, ktoré boli v rámci vykonania záručnej opravy vymenené.

Uplatnenie reklamácie a reklamačný postup:
    1) Prevzatie tovaru: Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom dodaný nový bezvadný výrobok alebo mu bude poskytnutá primeraná zľava, ak s tým bude kupujúci súhlasiť. Kupujúci je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. 
Kupujúci je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. 
Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú. 

   2) Uplatnenie reklamácie: Kupujúci uplatňuje reklamáciu u predávajúceho mailom na ledex@ledex.sk. Kupujúci je povinný vadný, ale kompletný tovar zaslať spolu s kópiou dokladu o nákupe výrobku alebo potvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený. Spolu s uplatnením reklamácie kupujúci priloží s reklamovaným tovar popis vady, pre ktorú výrobok reklamuje.

    3) Postup pri vybavení reklamácie: Podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. 
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. 
Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol. 
Doba na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.
 

 

 

Tieto záručné a reklamačné podmienky sú platné a účinné od 1.11.2011

Index
Napíšte nám